Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หลักสูตรเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หลักสูตรเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด โดยมีวิทยากรจาก สภอ.คำเขื่อนแก้ว ยุติธรรมจังหวัดยโสธร และสำนักงานทนายความ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านดงเจริญ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญได้จัดกิจกรรมการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ ณ ศาลาประชาคม ในเขตพื้นที่ตำบลดงเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

วันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีในเขตตำบลดงเจริญ

ทั้ง ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านดง หมู่ ๑ , ๒ , ๓   บ้านคำแหลม หมู่ ๔  บ้านพรพูลสุข หมู่ ๕ และบ้านแหล่งหนู หมู่ ๖ , ๗ โดยมีประชาชนให้ความสนใจกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

        

วันที่ 13 เมษายน 2560 อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ โดย นายคำนึง แก้วศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน สมาชิกสภาอบต.พี่น้องประชาชนในชุมชน  ร่วมกัน จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560  ณ.สนามบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม รณรงค์ทำความสะอาด ถนนทางหลวง(เส้นทางหลักและเส้นทางรอง) ในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

   วันที่ 17 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ โดย นายคำนึง แก้วศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ พร้อม พนักงาน สมาชิกสภาฯ ร่วมกัน รณรงค์ทำความสะอาดถนนทางหลวง(เส้นทางหลักและเส้นทางรอง) ในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

   วันที่ ๗ ธันวาคม ๕๙ คณะผู้บริหาร พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมกันออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันพุธของสัปดาห์  ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ตั้งแต่เวลา ๑๕๓๐ -๑๖๓๐ น.

อ่านเพิ่มเติม...

นายกคำนึง แก้วศิริ ร่วมกับกำนัน ผญบ.ในเขต ต.ดงเจริญร่วมกันทำความสะอาดทางเข้าหมู่บ้านทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อบต.ดงเจริญ โดยนายกคำนึง แก้วศิริ ร่วมกับกำนัน ผญบ.ในเขต ต.ดงเจริญร่วมกันทำความสะอาดทางเข้าหมู่บ้านทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

   วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ(ศูนย์ดำรงธรรมตำบลดงเจริญ) ประชุมปรึกษาหารือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  2. ร่วมพิธีถวายพวงมาลาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ อนุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ หน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  3. โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  4. นายกคำนึง แก้วศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริณ ร่วมกับประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะนำกลับมาใช้
  5. นายกคำนึง แก้วศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริณ ร่วมกับประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะนำกลับมาใช้