Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารสว่นตำบลดงเจริญ รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารสว่นตำบลดงเจริญ รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โดย นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 13 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559

     วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน

     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 อบต.ดงเจริญร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้ใน โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน "ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ครบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" "เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ

 

อ่านเพิ่มเติม...

รับการตรวจประเมิน คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.อปท.) ประจำปี ๒๕๕๙

     วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ รับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.อปท.) ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ

 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

     วันที่ 12 เมษายน 2559 นายคำนึง แก้วศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ในงานมีพิธีสรงน้ำพระและสรงน้ำผู้สูงอายุ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ออกประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2559 ณ.บ้านแหล่งหนู หมู่ 6 และหมู่ 7

     วันที่ 8 มีนาคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ออกประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2559 ณ.บ้านแหล่งหนู หมู่ 6 และหมู่ 7

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ครั้งที่ ๑ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจริญ ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

     วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ นายก อบต.ดงเจริญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลดงเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจริญ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพตำบลดงเจริญ เข้าร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ครั้งที่ ๑ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจริญ ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมการจัดทำแผนการป้องกันโรคระบาดสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๙

     วันที่ 12 มกราคม 2559 นายคำนึง แก้วศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการป้องกันโรคระบาดสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...