Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ ๓ (สายที่นานายพูน ๓ูมิสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13/09/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11/09/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27/08/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด โดนวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12/09/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักปลัด จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11/09/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๗๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11/09/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11/09/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21/08/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21/08/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 9546 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21/08/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหณะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังรถยนสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวอิธีประกวดราคาอิดเล็กทรอนิกส์ [ 29/08/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ 7 (สายที่ดินนายสวัสดิ์ สิงห์ครุฑถึงที่ดินนายทวีศักดิ์ บุดดี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 05/08/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 05/08/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 08/08/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 07/08/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำแหลม หมู่ที่ 4 (สายไร่นายทวีศักดิ์ ชุดไธสง ถึงไร่นางจันที หาญกล้า)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11/07/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ 1 (สายหน้าบ้านนายบุญหลาย เพ็งพา ถึงหน้าบ้านนายแสง ถึงแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11/06/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ [ 22/07/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรพูลสุข หมู่ที่่ ๕ (สายที่นานายประยูร สดศรี ถึงบ้านนายสุพจน์ ประสงค์แก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 05/07/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรพูลสุข หมู่ที่ ๕ (สายบ้านนายสุภพ จันทร์ศรีถึงที่นานางหนูเตียน ภูมิสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 05/06/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๗ (สายไร่นายสำรอง ชาวนาแปนถึงไร่นายนิพล สืบวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 06/06/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๗ (สายไร่นายสำรอง ชาวนาแปนถึงไร่นายนิพล สืบวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 06/06/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทำความสะอาดรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำในเขตตำบลดงเจริญ หมู่ที่ ๑ - ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31/05/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29/05/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารซ่อมแซมระบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14/05/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 2 สายไร่นายชาลี หัตถโดน ถึง ไร่นางฉวี เนานาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10/05/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 03/05/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้ง 7 หมู่บ้านภายในเขตตำบลดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17/05/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) สำหรับหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24/04/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24/04/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำแหลม หมู่ที่ ๔ (สายไร่นายสมบัติ ปกป้อง ถึงไร่นายสอน เฉียบแหลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22/04/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำแหลม หมู่ที่ ๔ (สายไร่นายสมบัติ ปกป้อง ถึงไร่นายสอน เฉียบแหลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22/04/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 03/04/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักบ้านดง หมู่ที่ ๑ (สายสี่แยกหน้าบ้านนางสืบ สิมลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 03/04/62 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04/04/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม ๑๘ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 03/04/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ประชุม (แบบไม่มีล้อ) จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 03/04/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล พร้อมบ่อพักบ้านดง หมู่ที่ ๑ (สายสี่แยกหน้าบ้านนางสืบ สิมลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 03/04/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด ๕ ฟุต) จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29/03/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน) จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29/03/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ ๑ (สายไร่นายคำผล จันดี ถึงไร่นายทองดี หัตถโดน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29/03/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านพรพูลสุข หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28/03/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้คัดเลือก [ 27/03/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการและเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 27/03/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21/03/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านแหล่งหนู หมู่ ๗ (สายไร่นายพุฒ มนต์ขลัง ถึงไร่นายอำคา ผลทับทิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20/03/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01/03/62 ]
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 01/03/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27/02/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง (เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27/02/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15/02/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18/02/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ ๓ (สายคลองกั้นน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27/02/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13/02/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13/02/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านแหล่งหนู หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14/02/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01/02/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01/02/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01/02/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [ 15/01/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10/01/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10/01/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10/01/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17/12/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุด อปพร.) จำนวน ๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 02/01/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุด อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 02/01/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุด อปพร.) จำนวน ๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 07/01/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17/12/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลดงเจริญ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 03/01/62 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดถนนดิน ในเขตตำบลดงเจริญ หมู่ที่ ๒,๔,๕,๖,๗ จำนวน ๖ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17/12/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17/12/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่และปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29/11/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุในการซ้อมฝึกดับเพลิงเบื้องต้นและค่าเติมน้ำยาเคมีดับเพลิงตามโครงการการฝึกอบรม(อปพร.) รุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30/11/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) รุ่นที่ ๒ จำนวน ๔๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30/11/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญและจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการยามพี่ยามน้อง อบต.สัญจรเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 03/12/61 ]
ประกาศองค์การบริหาราส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำแหลม หมู่ที่ ๔ สายด้านหลังวัดบ้านคำแหลม โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง [ 22/08/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรพูลสุข หมู่ที่ ๕ หน้าบ้านนายสุภพ จันทร์ศรี ด้านทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาเจาะจง [ 21/08/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ ๓ สายที่นานางบรรทม มนต์ขลังถึงที่นานางกลม ยาศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27/08/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อนมโรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ งวดเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01/11/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงเจริญ งวดเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01/11/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09/11/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10/11/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28/11/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28/11/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15/01/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15/01/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12/12/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17/01/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12/12/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12/12/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุและปรับปรุงเว็ปไซต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 05/01/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28/12/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24/01/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงเจริญ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 07/11/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม(โรงเรียน) สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 03/11/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10/01/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09/03/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25/04/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26/04/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27/04/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08/01/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุประจำตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 02/04/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 02/04/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23/05/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด [ 05/09/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครุภัณฑ์อื่น เครื่องเล่นกลางแจ้ง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10/07/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13/05/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13/07/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13/07/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11/07/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 05/07/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 06/07/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 06/07/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 03/07/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25/06/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26/06/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง รายการตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26/06/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างว่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ ๒ สายหน้าบ้านนายรังสรรค์ ทองแสงถึงหน้าบ้านนายบุญหนา ปกป้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 06/08/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมผนังกันดินท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรพูลสุข หมู่ที่ ๕ สายที่ดินนายมีชัย นรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13/07/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ้านดง หมู่ที่ ๒ สายสี่แยกหน้าบ้านนายตุ้ม ใหญ่ล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18/07/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30/05/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20/07/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดิน บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๖ สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๖ ถึงบ้านพรพูลสุข หมู่ที่ ๕ ที่นานางแพง สมวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17/07/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24/05/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซื้อวัสดุการศึกษา กองการศึกษา [ 23/07/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด [ 05/09/61 ]
ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๗ สายที่ดินนายสกล พิมเสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29/03/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 10/09/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 10/08/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 [ 04/01/60 ]
ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ 1 สายบ้านนายวิเศษ จันทร์สุขถึงบ้านนายสมบูรณ์ คานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25/07/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วรอบแนวเขตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13/07/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ัอจัดจ้าง โครงการอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ [ 24/01/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ 2 สายที่นานางสำรวย ยาศรีถึงที่นานางนุ่มนวล พวงดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09/07/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหล่งหนู หมู่ 7 สายที่ดินนางระ มนต์ขลังถึงหนองคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18/06/61 ]
ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรพูลสุข หมู่ 5 สายที่ดินนายเหรียญ สมวงศ์ถึงที่ดินนายประยูร สดศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21/06/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ 3 สายที่โรงงานสยามเฟอร์นิเจอร์ถึงที่นานายสนั่น ตุ้มทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18/06/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ 3 สายบ้านอาจารย์บรรจง สุตัญตั้งใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 05/07/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 1 สายที่ดินนายวิเศษ จันทร์สุขถึงที่ดินนายสุพล จันทร์ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27/06/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำแหลม หมู่ 4 สายที่ดินนายทองสี พิจารย์ถึงที่ดินนายสมบัติ ปกป้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11/06/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ 6 สายด้านทิศใต้วัดบ้านแหล่งหนูเชื่อมถนนลาดยางสายบ้านแหล่งหนูไปบ้านลุมพุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04/07/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบแนวเขตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11/07/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28/05/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำแหลม หมู่ ๔ [ 11/06/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10/04/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11/06/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ ๑ สายที่ดินนายคูณทอง ยศบุญถึงที่ดินนายเฉลิม มงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20/04/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรพูลสุข หมู่ที่ ๕ สายที่ดินนายบุญหลาย เพ็งพาถึงที่ดินนายสินสมุทร ถึงแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20/04/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ ๑ สายสามแยกที่ดินนายสาคร ดวงศรีถึงที่ดินนางทองจันทร์ จันละมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26/12/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ดินนางผิน ปกป้องถึงที่ดินนายทวีศักดิ์ ชุดไธสงค์ บ้านคำแหลม หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26/12/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยกระดับถนนดิน บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๖ สายที่ดินนายบัวพันธ์ ยศบุญถึงที่ดินนางอุไรวรรณ งามสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15/03/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรพูลสุข หมู่ที่ ๕ สายที่ดินนายมีชัย นรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20/03/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ให้ใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 05/10/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 22/12/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรพูลสุข หมู่ ๕ สายที่ดินนายทองดี หัตถโดน ถึงที่ดินนายประยูร สดศรี [ 29/01/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหล่งหนู หมู่ ๖ สายที่ดินนางเทียมจันทร์ สืบวงษ์ถึงที่ดินนายนิยม สงเคราะห์ [ 26/03/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ัอจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ ๒ สายที่ดินนายโสม จันมะดันถึงที่นานายชาลี หัตถโดน [ 08/02/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ัอจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดง หมู่ที่ ๒ สายที่นานางปราณี สำโรงถึงที่นานางแววตา ไชยวงศ์ [ 25/12/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ัอจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ดินนายสมัย ชมภูวงษ์ ถึงที่ดินนายถนอม ตุ้มทอง หมู่ที่ ๓ [ 23/01/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ัอจัดจ้าง โครงการยกระดับถนนดินบ้านแหล่งหนู หมู่ ๖ (สายที่ดินนายบัวพัน ยศบุญถึงที่ดินนางอุไรวรรณ งามสิงห์) [ 09/02/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ัอจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ดินนายวิรัตน์ มนต์ขลังถึงที่ดินนายสกล พิมเสน หมู่ที่ ๗ [ 26/01/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ัอจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ (สายที่ดินนายอดิศักดิ์ สองเมืองถึงที่ดินนายอุทัย ปัดภัย) [ 22/12/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ัอจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหล่งหนู หมู่ ๖ (สายที่ดินนางรำไพร หนูน้ำถึงที่ดินนางคำปุ่น ปัดภัย) [ 29/01/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ัอจัดจ้าง โครงการอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ [ 24/01/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ัอจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ดินนางผิน ปกป้องถึงที่ดินนายทวีศักดิ์ ชุดไธสงค์ บ้านคำแหลม หมู่ ๔ ) [ 22/12/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ัอจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ดินนางผิน ปกป้องถึงที่ดินนายทวีศักดิ์ ชุดไธสงค์ บ้านคำแหลม หมู่ ๔ ) [ 17/04/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ัอจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดง หมู่ ๑ (สายที่ดินนายคูณทอง ยศบุญถึงที่ดินนายเฉลิม มงคล) [ 16/03/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ัอจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรพูลสุข หมู่ ๕ (สายที่ดินนายมีชัย นรสาร) [ 15/03/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้ัอจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยกนายสาคร ดวงศรีถึงที่ดินนางทองจันทร์ จันละมา) [ 25/12/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13/03/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นานางปราณี สำโรง ถึงที่นานางแววตา ไชยวงศ์ บ้านดง หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22/12/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ ๒ สายที่ดินนายโสม จันมะดัน ถึงที่ดินนายชาลี หัตถโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13/03/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหล่งหนู หมู่ ๖ สายที่ดินนายอดิศร สองเมือง ถึงที่ดินนายอุทัย ปัดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13/03/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13/03/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหมู่ ๓ สายที่ดินนายสมัย ชมภูวงษ์ ถึงที่ดินนายถนอน ตุ้มทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13/03/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหล่งหนู หมู่ ๖ สายที่ดินนางรำไพ หนูน้ำ ถึงที่ดินนางคำปุ่น ปัดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13/03/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแหล่งหนู หมู่ที่ ๗ สายที่ดินนายวิรัตน์ มนต์ขลัง ถึงที่ดินนายสกล พิมเสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13/03/61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรพูลสุข หมู่ ๕ สายที่ดินนายทองดี หัตถโดน ถึงที่ดินนายประยูร สดศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13/03/61 ]
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,2,3 บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ 6 [ 01/12/58 ]
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแหล่งหนู หมู่ที่ 7 [ 28/04/58 ]
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแหล่งหนู หมู่ที่ 6 [ 27/02/58 ]