Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share

 

ประวัติความเป็นมา

 

 

     บ้านดงตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประมาณปีพุทธศักราช 2310 เศษ บ้านดงตั้งขึ้นโดยบุคคล 2 กลุ่ม ซึ่งแยกมาจากหมู่บ้านโพนทัน มาตั้งทับเลี้ยงช้าง เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย และทำไร่ทำนา เพราะทางตะวันตกหมู่บ้านดง มีคำน้ำซับธรรมชาติ ซึ่งเรียกว่า คำมะยง มีน้ำอุดมสมบูรณ์ ไหลเอ่อล้นอยู่ตลอดปี เหมาะแก่การทำนา เลี้ยงสัตว์มาก บุคคล 2 กลุ่มนี้มาตั้งบ้านอยู่คุ้มส่วนเหนือ และคุ้มส่วนใต้ของหมู่บ้าน ด้านเหนือหมู่บ้านขึ้นไปหลายกิโลเมตรจะเป็นดงใหญ่ ดงสูงพื้นดินแดงเป็นแนวยาว ขนานจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก คือจากตำบลย่อ ผ่านตำบลทุ่งมน ตำบลโพนทัน ตำบลเหล่าไฮ ไปถึงเขตตำบลกู่จานไปจดลำเซบายที่บ้านสร้างถ่อ อำเภอหัวตะพาน เมื่อบุคคล 2 กลุ่มที่แยกมาจากบ้านโพนทันมาตั้งหมู่บ้านนี้ขึ้นจึงให้ชื่อว่า บ้านดงคำ เป็นครั้งแรก ต่อมามีหลายครอบครัวจากอำเภอ ขุหลุ (ตระการพืชผลในปัจจุบัน) อพยพครอบครัวเข้ามาอยู่หลายครัวเรือน และอพยพจากอำเภอเขื่องใน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอม่วงสามสิบ มาอยู่ร่วมด้วยอีกหลายครัวเรือน มาอยู่ร่วมกันได้ 50-60 ครอบครัว ทางตำบลโพนทัน จึงตั้งให้เป็นหมู่บ้านที่ 5 ของตำบล ตั้งก้วนบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ขึ้นปกครอง และตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านมีท้าวนามมะวงษ์ ท้าวหลวงเทพ ท้าวขุมพินิจ ท้าวพรมวงศา หมื่นจันทะศร เป็นต้น ตอนนี้คงเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกแล้ว ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นจึงมีฉายานามตั้งเป็นขุน หมื่น พัน ทนาย ซึ่งเป็นราชทินนามที่ทางการตั้งให้ ต่อมาทางราชการให้สำรวจ เพื่อจะทำเป็นทำเนียบหมู่บ้าน ผู้ปกครองหมู่บ้านจึงบอกชื่อบ้านว่า บ้านดง เพราะตั้งอยู่ชายดงใหญ่ดังกล่าว

 

     ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2464 มีพระราชบัญญัติขนานนามสกุลขึ้น จึงมีนามสกุล ดงเหนือ ดงใต้ สมวงศ์ สืบวงษ์ ขึ้นในหลายหมู่บ้าน ส่วนนามสกุลอื่น ๆ นั้นเป็นครอบครัวที่อพยพเข้ามาอยู่ใหม่หรือผู้เข้ามาเป็นลูกเขยในหมู่บ้านนี้ สมัยต่อมา หมู่บ้านชุมชนนี้ใหญ่โตขึ้น จึงตั้งหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๙ รวมทั้ง หมู่ที่ ๑๐ ขึ้นในหมู่บ้านดงนี้ราษฎรใน๓ หมู่นี้ ต่างก็ทำอาชีพ ทำนา ทำไร่ข้าว ไร่ฝ้าย ไร่ป่าน ไร่ปอ ไร่เผือก ไร่มันไร่แตงโม ไร่ข้าวโพด ทำกันมาเป็นหลายสิบปี จนทางราชการตั้งสภาตำบลโพนทัน หมู่บ้านดงจึงไม่ค่อนได้รับงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านดง บ้านแหล่งหนู บ้านคำแหลม เท่าที่ควรชาวบ้านจึงร่วมใจกัน ขอตั้งตำบลดงเจริญขึ้นได้ทำการสำรวจพื้นที่จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ไร่นา สวน และทรัพยากรอื่น ๆ แล้วดำเนินการยื่นคำร้องขอแยกหมู่บ้านจากตำบลโพนทันและขอตั้งหมู่บ้านเพิ่มอีก 2 หมู่บ้าน ที่บ้านดงและบ้านแหล่งหนูรวมทั้งหมดเป็น 7 หมู่บ้าน

 

     โดยยื่นคำร้องไปยังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2531 ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้ตั้งตำบลดงเจริญขึ้นเมื่อวันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 นามบ้านดงมีพยางค์เดียวจึงขอตั้งเป็นตำบลเป็น 2 พยางค์ คือตำบลดงเจริญ ก็ได้รับการอนุมัติเป็น บ้างดง ตำบลดงเจริญ มาจนถึงปัจจุบัน ตำบลดงเจริญมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,2,3 อยู่ที่ บ้านดง หมู่ที่ 4 อยู่ที่ บ้านคำแหลม หมู่ที่ 5 อยู่ที่ บ้านพรพูลสุข หมู่ที่ 6, 7 อยู่ที่ บ้านแหล่งหนู ของตำบลดงเจริญนี้จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญในปัจจุบันนี้