Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษามีคุณภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การคมนาคมสะดวก สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเองได้

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

4. การเพิ่มประสิทธิภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืน

5. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีการศึกษา

6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดีและยั่งยืน

7. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

8. ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ชุมชนองค์กรสตรีเยาวชน

คำขวัญประจำตำบล

“บ่อน้ำคำใส ป่ายางสูงใหญ่ พืชไร่หอมหวาน
ตำนานช่างบั้งไฟ อนุรักษ์ไว้วัฒนธรรม
นาคำปลูกข้าวหอมมะลิ”