Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สารจากปลัดฯ

Share

สารจากปลัด

ถ้อยแถลง

     สวัสดีครับ พี่น้องชาวตำบลดงเจริญทุกท่าน การจัดทำวารสารครั้งนี้เป็นฉบับแรก ซึ่งการจัดทำวารสารเป็นอีกช่องทางในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ได้รับข่าวสารการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อีกรูปแบบหนึ่ง ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนที่มีอยู่ ในขณะที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ การตัดสินใจดำเนินงานโครงการต่างๆ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและความจำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนโดยเข้ามา มีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านเวทีประชาคมทำให้โครงการต่างๆ เป็นไปตามความต้องการและตรงตามเจตนารมณ์ของคนในท้องถิ่น

 

     ในโอกาสนี้จึงได้รวบรวมผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา  เพื่อรายงานให้ประชาชนทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

 

 

                         ว่าที่ร้อยตรี ชายชาตรี  โพธิศรี

                         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ