Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศอื่นๆ

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ อบต.ดงเจริญ ยกตัวอย่างเช่น  ร่วมว่างแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ

- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2564

- แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

- เป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน

- ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564

บันทึกเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการรณรงค์เผยแพร่การสร้างค่านิยมการต่อต้านทุจริต

โครงการเข้าวัดฟังธรรม

แนวปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เดช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

การดำเนินการหรือกิจกรรมทีี่แสดงถึงการมีส่วนต่วมของผู้บริหารสูงสุถดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมโปร่งใส ปี 2562

 
 
Powered by Phoca Download