Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 hot
ขนาดไฟล์:
1.64 MB
วันที่:
19 ธันวาคม 2557
ดาวน์โหลด:
47 x

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแนวทางระบบการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการพัฒนาในอนาคต โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี แผนพัฒนาอำเภอสามปี นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในด้านเนื้อหาสาระกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

     เพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้สำเร็จลุล่วงตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ จึงได้ทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - พ.ศ.2557)ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญขึ้น

Rating: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะสมาชิกที่เข้าระบบแล้วเท่านั้นที่จะให้ rate ไฟล์นี้ได้
 
 
 
Powered by Phoca Download