Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน คู่มือประชาชนหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการใช้น้ำประปา
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือสำหรับประชาชน การรับเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในตลาดสด
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
คู่มือสำหรับประชาชน การขอจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่
คู่มือสำหรับประชาชน การขอข้อมูลข่าวสาร