Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง การตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของ อบต.ดงเจริญ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ  เรื่อง การตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของ อบต.ดงเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง การตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ อบต.ดงเจริญ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ  เรื่อง การตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ อบต.ดงเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพ่อแม่ยุคใหม่ใส่ใจพัฒนาการ ประจำปี 2564

โครงการพ่อแม่ยุคใหม่ใส่ใจพัฒนาการ ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม...

การตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔

 การตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

 

   วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญได้ดำเนินการจัดโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ณ หนองคำมะโยง , หนองอีสานเขียว หนองคอม และหนองสาธารณะต่างๆในเขตตำบลดงเจริญ โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำองค์การทุกภาคส่วน และครู นักเรียนโรงเรียนบ้านดงเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 10