Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

KM (Knowledge Management)

                                               

                                               ความหมายของ KM (Knowledge Management)

            การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยการจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความชำนาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางนำออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและกาละเทศะยิ่งขึ้น มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ออกประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโดยรถประชาสัมพัมธ์และแจกแผ่นพับให้แก่ประชาชนในเขตตำบลดงเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net  ณ ศาลาประชาคมทุกหมู่บ้านในตำบลดงเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (กิจกรรมการปลูกดอกดาวเรือง ระยะที่ ๑)

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ นำโดยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลดงเจริญ ร่วมกันจัดกิจกรรมการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช(กิจกรรมการปลูกดอกดาวเรือง ระยะที่ ๑) ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หลักสูตรเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หลักสูตรเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด โดยมีวิทยากรจาก สภอ.คำเขื่อนแก้ว ยุติธรรมจังหวัดยโสธร และสำนักงานทนายความ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านดงเจริญ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญได้จัดกิจกรรมการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ ณ ศาลาประชาคม ในเขตพื้นที่ตำบลดงเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

วันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีในเขตตำบลดงเจริญ

ทั้ง ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านดง หมู่ ๑ , ๒ , ๓   บ้านคำแหลม หมู่ ๔  บ้านพรพูลสุข หมู่ ๕ และบ้านแหล่งหนู หมู่ ๖ , ๗ โดยมีประชาชนให้ความสนใจกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

        

วันที่ 13 เมษายน 2560 อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ โดย นายคำนึง แก้วศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน สมาชิกสภาอบต.พี่น้องประชาชนในชุมชน  ร่วมกัน จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560  ณ.สนามบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...